Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky,pro vztahy mezi společností DILTECH.r.o. (prodávající) a jejími zákazníky (kupující).

Signováním právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím ve věci dodávky zboží prodávajícím akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem obchodního zákoníku. Pouze v případě, kdy kupující je nesporně spotřebitelem ve smyslu § 52 obč. zák., se bude závazkový vztah řídit občanským zákoníkem. Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

1. Nabídky

Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné. Přehledové katalogy a ceníky vydávané prodávajícím jsou ze strany prodávajícího nezávazné a kupujícím nevymahatelné. Údaje v přehledových katalozích a cenících kupujícího, jako např. rozměry, váha, údaje o obalech, vyobrazení a popisy jsou z důvodů jejich častých změn orientační; prodávající nemusí kupujícímu oznamovat změny těchto údajů.

K vyobrazením, skicám, výkresům a ostatním technickým podkladům vztahujícím se ke zboží dodávaném prodávajícím si prodávající vyhrazuje vlastnické, resp. autorské právo. Tyto podklady zůstavají výlučným majetkem prodávajícího a smí být použity pouze k účelu, ke kterému byly poskytnutnuty. Bez svolení prodávajícího nesmí být tyto podklady zpřístupněny třetí osobě a na vyžádání prodávájícího je musí kupující prodávajícímu neprodleně vrátit.

Zkoušky a pokusy v závodě kupujícího prováděné zástupci, specialisty nebo montéry prodávajícího se uskutečnují na účet a riziko kupujícího. Odpovědnost prodávajícího za škody vzniklé při zkouškách a pokusech v závodě zájemce je vyloučena.

2. Uzavření smlouvy

Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně předání, resp. odeslání písemného potvrzení objednatelovy objednávky prodávajícím. Písemně uzavřená smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek kupujícího.

 Kupující nese odpovědnost za jím dodané podklady jako např. výkresy, vzorky, údaje o rozměrech apod. Ústní sdělení o rozměrech a podobných údajích musí být prodávajícím potvrzena písemně. Konstrukční nákresy netvoří součást dodávky.Vzorky budou poskytnuty kupujícímu pouze oproti úhradě jejich ceny.

Ochranná zařízení, pokud netvoří součást dodaného zboží, tvoří součást dodávky, jen pokud toto bylo výslovně smluveno.

Za elektrické součástky dodávky (motor, elektrické příslušenství apod.), pokud nebyly vyrobeny přímo prodávajícím, prodávající neručí ani za ně nepřebírá záruku. Prodávající nenese dále odpovědnost škody, vzniklé v důsledku neprávných údajů ohledně druhu elektrického proudu a napětí. Pro instalaci strojů rovněž platí zvláštní podmínky prodávajícího pro dodávky s instalací.

3. Ceny

V případě, že po potvrzení objednatelovy dodávky prodávajícím dojde ke zvýšení cen použitých materiálů, mezd nebo jiných nákladů prodávajícího, je prodávající oprávně odpovídajícím způsobem dohodnutnou cenu zvýšit.

Cenou dodávky se rozumí cena za dodání v závodě prodávajícího („Ab Werk“, „Ex Works“). V ceně není zahrnuto balení, naložení na dopravní prostředek, přepravné, poštovné, pojištění a ostatní výdaje. Výše uvedené platí rovněž v případě částečných nebo expresních dodávek.

Náklady na obaly (mzdy pracovníků provádějících balení, podkladové dřeva, šrouby, balící materiál) nese kupující. Obaly jsou vratné pouze tehdy, pokud tak bylo ve smlouvě výslovně sjednáno.

Výrobky, které nejsou evedeny v cenících nebo výrobky s nestandartními rozměry, se účtují s přirážkou, která je odůvodněná zvláštním výrobním postupem. Výše přirážky se stanoví před uzavřením smlouvy. Nebyla-li výše přirážky stanovena nebo není-li přesné stanovení ceny možné, bude stanovena cena dodatečně dle skutečné výše nákladů prodávajícího spolu s přiměřeným ziskem prodávajícího.Daňové doklady a dodací listy se vystavují zpravidla v jednom vyhotovení; na přání kupujícího je možno daňové doklady a dodací listy vystavit v nejvýše třech vyhotoveních.

4. Platební podmínky

Ceny jsou uváděny v českých korunách nebo v EUR, viz. konkrétní kalkulace. Daňové doklady se vystavují v českých korunách event. EUR  ke dni plnění (dnem plnění se rozumí den zaslání nebo den, kdy je výrobek připraven k odeslání). Platba za nástroje:za 1.  50% předem a 50% se splatností 30 dní, za 2. musí být provedena – i při částečných dodávkách – v hotovosti na platebním místě určeném prodávajícím, nebo převodem na účet, do 30 dnů od vystavení daňového dokladu bez jakéhokoliv skonta. Platby za stroje probíhají v tomto pořadí: 30 % kupní ceny je splatné při objednání, dalších 30 % po oznámení prodávajícího, že vyrobený stroj je připraven k odeslání. Zbylých 30 % je splatných do 30 dnů od vystavení daňového dokladu. Splatnost může být odchylně stanovena od výše uvedených ustanovení v daňovém dokladu nebo ve smlouvě.

Platební lhůty se považují za dodržené, jestliže peněžní závazek je připsán v plné výši na účet prodávajícího u jeho banky ve stanoveném termínu. Připadné bankovní poplatky spojené s převodem nese vždy kupující.Při prodlení kupujícího se zaplacením jeho peněžitého závazků vyplývajícího z jakéhokoliv závazkového vztahu mezi kupujícím a prodávajícím je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.V případě, že má kupující vůči prodávajícímu více splatných závazků, je prodávající oprávněn zaúčtovat došlé platby na splatné závazky podle svého rozhodnutí.Započtení (sporných) pohledávek je vyloučeno. Kupující není oprávněn zadržovat zaplacení kupní ceny, a to ani z ohledně elektrické části dodávky. Prodávající je oprávněn domáhat se zaplacení kupní ceny kupujícím bez ohledu nato, zda-li již svůj závazek splnil nebo je připraven a schopen jej splnit současně s kupujícím; § 325 obchodního zákoníku se potud nepoužije.

Zastaví-li kupující platby nebo nerespektuje-li povinnnosti vyplývající z bodu 5. těchto všeobecných podmínek nebo v případě prohlášení konkursu na majetek kupujícího nebo podání návrhu na vyrovnání, stávájí se dosud neuhrazené závazky kupujícího vůči prodávajícímu splatnými; prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy nebo je oprávněn plnění své povinnosti odmítnout. V případě odstoupení prodávajícího je kupující povinnen předmět koupě prodávajícímu neprodleně vydat, náklady na znovuuvedení předmětu koupě do provozu nese kupující.

5. Výhrada vlastnictví

Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě teprve splněním všech povinností vůči prodávajícímu, zejména úplným zaplacením kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodleni apod.). K přechodu nebezpečí nahodilé zkázy na kupujícího dojde předáním předmětu koupě kupujícímu nebo předáním prvnímu dopravci, nezávisle natom, kdo přepravu zboží objednal.K povinnostem ve smyslu předchozí věty patří rovněž závazky z dalšího obchodního styku mezi kupujícím a prodávajícím, např. závazky z oprav, dodávek náhradních dílů či příslušenství. Dokud na kupujícího nepřejde vlastnictví k předmětu koupě, nesmí kupující předmět koupě prodat, zastavit, přenechat do nájmu nebo jiného užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

Kupující smí předmět koupě pod vlastnickou výhradou dále prodávat jen v řádném obchodním styku. K jiné dispozici než k prodeji předmětu koupě (zejm. k jeho zastavení nebo k ručení předmětem koupě třetím osobám) není kupující oprávněn. Při prodeji předmětu koupě pod výhradou vlastnictví třetím osobám je kupující povinen vyhradit si vůči nim vlastnické právo. Veškeré pohledávky, náležející mu z dalšího prodeje, nebo z jiného právního důvodu, postupuje kupující předem prodávajícímu k jejich zajištění a informuje o tom své dlužníky. Kupující je zmocněn postoupené pohledávky inkasovat.

Jsou-li pohledávky splatné, je kupující povinen inkasované částky uložit odděleně a ihned odvést prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu ihned sdělit zásahy třetích osob do předmětu koupě, který podléhá vlastnické výhradě.

Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení vyrovnávacího nebo konkursního řízení, při zastavení plateb a při vstupu kupujícího do likvidace zaniká právo kupujícího zpracovat a prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví a inkasovat výše uvedené postoupené pohledávky.

Po dobu trvání výhrady vlastnického práva musí kupující předmět koupě pojistit proti poškození požárem, proti krádeži a jinému poškození; z pojistné smlouvy musí být přímo oprávněn prodávající. Kupující je po dobu trvání výhrady vlastnického práva povinen udržovat předmět koupě v řádném stavu a provádět na něm potřebné opravy. Je-li dodaný předmět koupě smíšen nebo spojen s jinými předměty, postupuje kupující ke dni uzavření kupní smlouvy své právo na vydání, vlastnické nebo spoluvlastnické právo k smíšeném předmětu nebo k novému předmětu na prodávajícího a s řádnou obchodní péčí pro něj smíšený nebo nový předmět uchovává.

Objeví-li se po uzavření smlouvy skutečnosti, které připouštějí pochybnosti o solventnosti kupujícího, jako např. zvlášť závažné zhoršení majetkových poměrů kupujícího, vstup kupujícího do likvidace, nepříznivé změny vlastnických nebo účastnických poměrů kupujícího, atd., je prodávající oprávněn požadovat platbu předem nebo jistotu nebo (pokud je dohodnut jiný způsob platby než platba v hotovosti) požadovat platbu v hotovosti. V případě, že kupující odmítne plnit podle předchozí věty, znamená toto podstatné porušení smlouvy a prodávající je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

Bude-li během trvání výhrady vlastnického práva na předmět koupě nařízen výkon rozhodnutí, je kupující povinen bezodkladně zásláním opisu usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí prodávajícího na tuto skutečnost upozornit; kupující rovněž musí písemným prohlášením adresovaným prodávajícímu, soudu a osobě oprávněné z výkonu rozhodnutí potvrdit vlastnické právo prodávajícího k předmětu koupě.

6. Termín dodávky:Dodací lhůta se počítá od uzavření smlouvy, není-li ve smlouvě stanoven pozdější datum, do odeslání ze závodu prodávajícího, nebo pokud tak prodávající zvolí, z prodejního místa prodávajícího. Dodržení dodací lhůty prodávajícím je podmíněno řádným dodáním všech nutných podkladů ze strany kupujícího.Dojde-li u prodávajícho nebo u jeho dodavatelů k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností (např. události vyšší moci, mobilizace, vyhlášení válečného stavu, povstání, v průmyslu běžné těžkosti s pořízením materiálu, podniková porucha, stávka nebo výluka, zpoždění subdodávek, dopravní komplikace apod.) a které mají prokazatelně vliv na dodání předmětu koupě, zbavuje toto prodávajícího dodržet termín dodávky stanovený v kupní smlouvě a termín dodávky se přiměřeně prodlužuje; prodávající nemusí z tohoto důvodu poskytnout kupujícímu náhradu škody. Dojde-li k výše popsaným údálostem během doby, kdy se prodávající již nachází v prodlení, nenese prodávající odpovědnost za prodlení způsobené těmito událostmi.Termín dodání dohodnutý ve smlouvě se rovněž přiměřene prodlužuje v případě, kdy je kupující v prodlení s placením kupní ceny nebo pokud úřední nebo jiná povolení nutná pro vývoz předmětu koupě nebyla udělena včas.

Kupující je povinen přijmout i částečné plnění prodávajícího a zaplatit za toto částečné plnění v souladu s kupní smlouvou.Při prodlení prodávajícího se škoda prokazatelně vzniklá prodlením nahrazuje do výše 0,5 % z ceny dodávky za každý týden prodlení, nejvýše však do 3 % z ceny dodávky.

7. Zaslání

V případě zaslání předmětu dodávky přechází nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího předáním dopravci, a to i tehdy bylo-li dohodnuto, že náklady přepravy ponese prodávající.Zaviní-li kupující zpoždění předání předmětu koupě, přechází na něho nebezpečí okamžikem, kdy bylo zboží prodávajícím připravano k odeslání.Při poškození nebo ztrátě předmětu koupě během přepravy dodá prodávající nový předmět jen po nové objednávce kupujícího. Kupující v tomto případě hradí plnou cenou předmětu koupě. Kupující je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu koupě s dodacím listem nebo daňovým dokladem. Zjistí-li kupující rozpor s dodacím listem nebo daňovým dokladem, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit prodávajícímu.

Nevyplývá-li z pokynů kupujícího opak, bude zásilka, obsahující předmět koupě prodávajícím pojištěna vůči přepravním rizikům. Příslušné pojistné bude kupujícímu vyfakturováno.Neudělí-li kupující příslušné pokyny ohledně zaslání předmětu dodávky, uskuteční se zaslání v souladu s uvážením prodávajícího.

8. Odpovědnost za vady

Kupující je povinen nahlásit příp.poškození věci nebo viditelné vady nejpozději do 7 pracovních dnů po dodání zboží na adresu kupujícího. Prodávající neručí za ty části zboží, které z důvodu jejich materiálového složení nebo na základě zvoleného způsobu používání podléhají předčasnému opotřebení. Prodávající rovněž neručí za vady způsobené kupujícím, vznikly-li vada nepozorností, nesprávným použitím, nadměrným zatěžováním, nevhodným provozním médiem, chemickými, elektrickými nebo elektrochemickými vlivy, povětrnostními nebo přírodními vlivy nebo běžným opotřebením. Prodávající rovněž neručí, pokud je oprava či výměna vadného dílu podstatně ztížena předchozími opravnými pracemi kupujícího.

Odstraní-li prodávající vady předmětu koupě výměnou vadného dílu za nový, je kupující povinen na vlastní náklady zaslat vadný díl prodávajícímu. Výměnou za nový díl se vadný díl stává majetkem prodávajícího.Při odstraňování vad a dodávkách náhradních dílů nebo náhradních strojů musí kupující prodávajícímu poskytnou bezplatně potřebnou součinnost; v opačném případě není prodávající povinen plnit ze záruky. Při zhotovení, zpracování nebo přepracování zaslaných dílů příp. nástrojů, a to i těch, které byly vyrobeny prodávajícím, neodpovídá prodávající za reakci při tvrzení a úpravě. Dojde-li při úpravě podle předchozí věty k znehodnocení materiálu, musí kupující poskytnout prodávajícímu přiměřenou náhradu za znehodnocený materiál.

V případě neoprávněných reklamací, které vyvolají potřebu obsáhlých zkoušek, může prodávající požadovat po kupujícím úhradu tímto způsobených nákladů.

Dojde-li ke během záruční doby ke změně vlastníka dodaného předmětu koupě, není prodávající povinen, poskytnout záruku i novému vlastníku.Ustanovení bodu 6 těchto obchodních podmínek (Termín dodávky) se přiměřeně použije i na opravy a výměny vadných dílů.Při nedodržení platebních podmínek či zadržování plateb ze strany kupujícího zbavuje prodávajícího povinnosti plnit ze záruky.

Při prodeje použitého zboží neručí prodávající za případné vady zboží; toto zboží je prodávano pouze s příslušenstvím, které je na něm připevněno. Zboží je prodávano „tak jak leží a stojí“. Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy si zboží řádně prohlédnout; k pozdějším reklamacím nebude přihlédnuto.

9. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že je prodávající v prodlení s odstraňováním vad, za které nese odpovědnost, pokud prodávající neodstraní vadu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla kupujícím stanovena. Kupující může rovněž odstoupit, pokud vada, za kterou nese prodávající odpovědnost, je neodstranitelná nebo pokud by její odstranění zapříčinilo nepřiměřeně vysoké náklady. Kupující může rovněž odstoupit, pokud prodávající bezdůvodně odmítne odstranit vadu, za kterou nese odpovědnost.Další nároky kupujícího z vad zboží, na které se vztahuje záruka, jako např. nárok na slevu z kupní ceny, výměna vadného zboží za nové nebo náhrada škody (i náhrada škody na předmětech na jiných věcech než předmětu dodávky) jsou vyloučeny.

10. Odstoupení od smluvy prodávajícím

Prodlení kupujícího s placením kupní ceny znamená podstatné povinnosti kupujícího a zakládá možnost prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy

Prodávající je rovněž oprávněn zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy v případě událostí, které nebylo možné v době uzavírání smlouvy předvídat (události vyšší moci, mobilizace, vyhlášení válečného stavu, povstání, v průmyslu běžné těžkosti s pořízením materiálu, podniková porucha, stávka nebo výluka, zpoždění subdodávek, dopravní komlikace, apod.). Pro tento případ je prodávající povinen v přiměřené lhůtě před odstoupením kupujícího informovat; odstoupením prodávajícího zaniká i nárok kupujícího na náhradu škody. Namísto odstoupení může prodávající požadovat zvýšenou kupní cenu, pokud v důsledku události popsané v tomto odstavci dojde ke zvýšení cen vstupů, zejm. mezd a cen materiálu.

11. Speciální nástroje

Prodávající je oprávněn při dodávce většího množství speciálních nástrojů dodat přiměřeně více či přiměřeně méně nástrojů.

12. Příslučnost soudu

Místně příslušným soudem pro řešení eventuálních sporů je Krajský soud v Plzni, případně Okresní soud Plzeň-Sever.

13. Salvátorská doložka

Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně neúčinná nebo neproveditelná, nebo svojí právní účinnost nebo proveditelnost později ztratí, nedotýká se to platnosti ostatních ustanovení této smlouvy.

14. Kupující není oprávněn přenést bez souhlasu prodávajícího práva plynoucí mu z kupní smlouvy na třetí osobu.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace